• 026446821683366
  • هشتگرد، جاده سعید آباد، شهرک درخشانیه، خیابان دهم

Drakhshanie Mushroom Company

Tel: drakhshan mushroom phoneqr-code-mushroom

fax:Fax

Email: info [at] drakhshanmushroom [dot] com

 Addres: Tenth Street,  Drakhshanie town, Saeed Abad Road,Hashtgerd,Tehran,Iran